Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwane dalej „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH OCHRONA

Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Administrator Serwisu.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez zamieszony na stronie formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Dłużników są ZLECENIODAWCY. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zleceniodawca składając zlecenie wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych Dłużnika Zleceniobiorcy oraz ich przetworzenie i przekazanie innym podmiotom w celu realizacji Zlecenia.

Po wykonaniu Zlecenia wszelkie dane dotyczące Dłużnika są usuwane.

Dane osobowe ZLECENIODAWCY przetwarzane są przez Administratora Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO, zwanego dalej "RODO" tj.:

 • w oparciu o udzieloną zgodę;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy Zlecenia;
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora Serwisu;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora Serwisu samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • wystawiania dokumentów zlecenia i ich rozliczeń w postaci faktury VAT i ich archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego Usługodawcy