Regulamin serwisu internetowego

www.sprawdzdluznika.online

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis
 4. Warunki korzystania z Serwisu
 5. Obowiązki Użytkownika
 6. Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona
 7. Klauzula poufności
 8. Odpowiedzialność Serwisu oraz obowiązki Usługodawcy
 9. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis
 10. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 11. Odstąpienie od umowy
 12. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.sprawdzdluznika.online, udostępniony jest Użytkownikom przez Piotra Klempkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@sprawdzdluznika.online

Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:

 • rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • obowiązki Użytkownika,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Zabrania się wykorzystywania Usług Elektronicznych do zamieszczania jakichkolwiek treści (np. reklam) kierujących do komercyjnych i konkurencyjnych serwisów internetowych, a także innych treści uznawanych jako Spam.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR SERWISU) – Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165. Administratorem danych osobowych Dłużników są ZLECENIODAWCY.

ZLECENIOBIORCA - Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165

ZLECENIODAWCA – użytkownik, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Zleceniodawca za pośrednictwem serwisu składa Zleceniobiorcy zlecenie poszukiwania majątku Dłużnika.

PODMIOT ZLECENIA/DŁUŻNIK – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile przepisy prawne przyznają jej zdolność prawną, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

RAPORT – Raport poszukiwania majątku przesłany do Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, jako realizacja złożonego Zlecenia.

SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.sprawdzdluznika.online umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę. Serwis obejmuje oprogramowanie oraz witrynę internetową.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu, polegająca na złożeniu zlecenia poszukiwania majątku.

UŻYTKOWNIK – Każda osoba, podmiot korzystający z serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu złożenie Zlecenia poszukiwania majątku oraz dokonanie bezpiecznej płatności za złożone zlecenie. Zleceniodawca za pośrednictwem serwisu określa zakres zlecenia i osoby lub firmy, której poszukiwanie majątku dotyczy.

Na podstawie złożonego Zlecenia, Zleceniobiorca w terminie 14 dni od złożenia Zlecenia prześle raport dotyczący wyników poszukiwania majątku w zakresie podanym w zleceniu dotyczący Podmiotu Zlecenia.

Sprawdzenie majątku osób fizycznych jest możliwe jedynie w stosunku do osób, w stosunku do których ogłoszono upadłość, lub zleceniodawca jest w posiadaniu tytułu egzekucyjnego wobec tej osoby. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do weryfikacji interesu prawnego Zleceniodawcy przed przyjęciem zlecenia sprawdzenia majątku wobec osób fizycznych.

Cennik świadczonych usług:

 1. Posiadane nieruchomości - zakres zlecenia obejmuje ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot (własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność oraz użytkowanie wieczyste, w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW). Koszt 75 zł netto/92,25 zł brutto,
 2. Zbyte nieruchomości – zakres zlecenia obejmuje ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (m. in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji - w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW). Koszt 105 zł netto/129,15 zł brutto,
 3. Majątek ruchomy (ruchomości) - zakres zlecenia obejmuje ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej). Koszt 90 zł netto/110,70 zł brutto,
 4. Prawa majątkowe - zakres zlecenia obejmuje sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek. Koszt 45 zł netto / 55,35 zł brutto,
 5. Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej - Ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej. Koszt 30,00 zł netto / 36,90 zł brutto,
 6. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu. Koszt 30,00 zł netto / 36,90 zł brutto,
 7. Biuro Informacji Gospodarczej - sprawdzenie czy informacja o wskazanym podmiocie jako dłużniku figuruje w Biurach Informacji Gospodarczej i przesłanie odpisu z rejestru. Koszt 30 zł netto / 36,90 zł brutto,
 8. Zobowiązania kredytowe - sprawdzenie czy wskazany podmiot posiada zaciągnięte zobowiązania kredytowe, w jakiej kwocie i czy występują zaległości z tego tytułu. Koszt 90 zł netto / 110,70 zł brutto.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów, przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi Serwisu.

Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą "ciasteczek" (cookies), języka HTML w wersji 5 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 3 lub wyższej.

Zabrania się Użytkownikom korzystania z serwisu w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Zleceniodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i dobrych zwyczajów dotyczących zachowania poufności danych wykorzystywanych w serwisie.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH OCHRONA

Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Administrator Serwisu.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez zamieszony na stronie formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Dłużników są ZLECENIODAWCY. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zleceniodawca składając zlecenie wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych Dłużnika Zleceniobiorcy oraz ich przetworzenie i przekazanie innym podmiotom w celu realizacji Zlecenia.

Po wykonaniu Zlecenia wszelkie dane dotyczące Dłużnika są usuwane.

Dane osobowe ZLECENIODAWCY przetwarzane są przez Administratora Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwanego dalej „RODO” tj.:

w oparciu o udzieloną zgodę;

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy;

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w następujących celach:

zawarcia i realizacji umowy Zlecenia;

prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora Serwisu;

prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora Serwisu samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

wystawiania dokumentów zlecenia i ich rozliczeń w postaci faktury VAT i ich archiwizacja;

udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego Usługodawcy

VII. KLAUZULA POUFNOŚCI

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do zachowania tajemnicy dotyczącej złożonego i zrealizowanego zlecenia poszukiwania majątku. Przekazany Raport stanowi tajemnicę, która może być jedynie wykorzystana przez samego Zleceniodawcę bez możliwości przekazania jej innym podmiotom, chyba, że w celu realizacji swoich praw wobec Dłużnika.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Serwis i Administrator serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania go przez Użytkownika, a także sposób wykorzystania informacji jakie uzyskał od Zleceniobiorcy.

Administrator Serwisu oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zleceniodawca ma zakaz dostarczania treści, oświadczania informacji o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu oraz iż ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawnych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub istnienia danych nieaktualnych.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS

Reklamacje dotyczące płatnych Usług dodatkowych można zgłaszać Administratorowi Serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zleceniodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

X. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator Serwisu może zablokować Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w  szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:

 • narusza Regulamin,
 • dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
 • działa na szkodę Operatora/serwisu/administrator,
 • poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
 • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
 • wykonuje czynności niezgodne z prawem.

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zarejestrowany Użytkownik posiadający wykupiony i opłacony pakiet może zrezygnować z niego jedynie w zakresie co do niewykorzystanego pakietu.

Administrator Serwisu zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika.

Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika/Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.sprawdzdluznika.online/informacje